SFS 2008:929 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet

080929.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för kommunernas medverkan vid
2009 års val till Europaparlamentet;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

För sin medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet ska kom-

munerna få statsbidrag med

1. dels 30 000 kronor per kommun,
2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det

totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat
efter en fingerad valdag den 1 mars 2008, multiplicerat med 95 300 000 kro-
nor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget samt betala ut bidraget till

kommunerna senast den 16 februari 2009.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2008:929

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008