SFS 2008:930 Förordning om ändring i förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter

080930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:482) om
diversifierings- och övergångsstöd till
sockerproducenter;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att 3, 5, 25, 26 och 31 §§ förordningen (2007:482)

om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter ska ha följande
lydelse.

3 §

1

Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 7�25 §§.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor som följer

av de EG-förordningar som avses i 1 § är uppfyllda.

5 §

En affärsplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 7, 8, 11, 13 och

17 §§, om inte ansökan enbart avser stöd för upprättande av en affärsplan
eller utbildning i upprättande av en sådan, i de fall sådant stöd får lämnas.

En projektplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 7 § tredje stycket, 8 §

tredje stycket, 9, 12, 14 och 15 §§.

En affärsplan eller projektplan ska ligga till grund för stödmyndighetens

bedömning av om villkoren för stöd är uppfyllda.

Sökanden ska till ansökan om stöd enligt 12 § även bifoga ett samarbets-

avtal som bekräftar samarbetet.

25 §

Vid prioritering av inkomna ansökningar om stöd enligt 17 § ska, ut-

över vad som sägs i 22 §, särskild vikt läggas vid insatser som bedöms leda
till en utveckling av nya innovativa produkter på grundval av ny kunskap,
teknik eller innovation samt insatser som bedöms utveckla mervärden i pro-
duktionen.

26 §

Den centrala kontrollen över efterlevnaden av rådets förordning (EG)

nr 320/2006, kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 och denna för-
ordning utövas av Jordbruksverket.

Jordbruksverket genomför kontrollen på plats över stöd enligt denna för-

ordning.

31 §

Jordbruksverket får, efter samråd med andra berörda centrala och re-

gionala myndigheter, meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödberätti-
gande kostnader, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i affärs-

1

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2008:930

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:930

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

planer och projektplaner, godkännande av rådgivningstjänster, utbetalning,
kontroll, minskning av stöd, återkrav och ränta. Verket får också meddela
föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Jordbruksverket får, efter samråd med andra berörda centrala och regio-

nala myndigheter, meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av
stödärenden samt om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)