SFS 2008:931 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

080931.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att det i livsmedelsförordningen (2006:813) ska

införas en ny paragraf, 40 a §, av följande lydelse.

40 a §

Jordbruksverket får i det enskilda fallet besluta om undantag från

1 § förordningen (1956:413) om klassificering av kött.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2008:931

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008