SFS 2008:933 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

080933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 och 13 §§ föräldraledighetslagen

(1995:584) ska ha följande lydelse.

8 §

2

En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon

1. får tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller 11 a §

lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a,

10 b eller 11 § samma lag, om arbetstagaren inte omfattats av bestämmel-
serna i 16 a kap. 2 § nämnda lag, eller

3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 11 a §

samma lag, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 16 a kap.
2 § nämnda lag.

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit

sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till till-
fällig föräldrapenning på grund av att

1. barnet är yngre än 240 dagar, eller
2. barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna

i 16 a kap. 2 § lagen om allmän försäkring.

13 §

3

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7

eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighe-
tens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med
sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att
pågå.

1

Prop. 2008/09:6, bet. 2008/09:AU3, rskr. 2008/09:25.

2

Senaste lydelse 2004:1251.

3

Senaste lydelse 2008:563.

SFS 2008:933

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:933

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 8 § ska anmäla

ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om le-
digheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälnings-
tid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)