SFS 2008:934 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

080934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om arbetsmiljölagen

(1977:1160)

3

dels

att 3 kap. 14 § ska upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 3 kap. 7 § ska betecknas 3 kap. 6 §,

dels

att den nya 3 kap. 6 § samt 4 kap. 8 § och 7 kap. 6 och 7 §§ ska ha

följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 3 kap. 7�7 h §§, av föl-

jande lydelse.

3 kap.

6 §

4

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska

1. under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbets-

miljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida
brukandet,

2. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projekte-

ring av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a §, och

3. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet

med de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§.

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete kan utse sig

själv eller någon annan till byggarbetsmiljösamordnare. Om någon annan
har utsetts befrias dock inte den som låter utföra ett byggnads- eller anlägg-
ningsarbete från ansvar för sådana arbetsuppgifter som anges i första stycket
2 eller 3.

7 §

Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads-

eller anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och andra som medver-
kar, inom ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas
när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet.

1

Prop. 2008/09:5, bet.2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.

2

Jfr rådets direktiv 92/57/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav för säkerhet och

hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser (åttonde särdirektivet enligt artikel
16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 245, 26.8.1992, s. 6, Celex 31992L0057).

3

Lagen omtryckt 1991:677.

4

Senaste lydelse av tidigare 3 kap. 7 § 2003:365.

SFS 2008:934

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:934

7 a §

Den byggarbetsmiljösamordnare som enligt 6 § första stycket 2 har

utsetts för planering och projektering av ett byggnads- eller anläggnings-
arbete, ska samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som un-
der varje skede av planeringen och projekteringen ska följas i fråga om såväl
byggskedet som brukandet av byggnaden eller anläggningen. Det gäller sär-
skilt då frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utföras samtidigt
eller efter varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment
beräknas. Byggarbetsmiljösamordnaren ska beakta en sådan arbetsmiljöplan
och annan dokumentation som avses i 4 kap. 8 § andra stycket 1�3.

7 b §

Den byggarbetsmiljösamordnare som enligt 6 § första stycket 3 har

utsetts för utförande av ett byggnads- eller anläggningsarbete, ska se till att
samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på ar-
betsstället och utföra de uppgifter som framgår av 7 e § 2�5, samt

1. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler när tekniska

eller organisatoriska frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utfö-
ras samtidigt eller efter varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana mo-
ment beräknas,

2. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler för att säker-

ställa att den eller de som bedriver verksamhet på arbetsstället tillämpar
dessa regler på ett systematiskt sätt samt följer en arbetsmiljöplan,

3. samordna åtgärder för att kontrollera att byggnads- eller anläggnings-

arbetet med avseende på arbetsmiljön utförs på ett korrekt sätt,

4. vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga perso-

ner ges tillträde till arbetsstället, och

5. organisera de uppgifter som enligt 7 g § ankommer på dem som bedri-

ver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe.

7 c §

Det som sägs i 6 § och i föreskrifter som har meddelats med stöd av

4 kap. 8 § om den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska i
stället gälla en av denne anlitad uppdragstagare i den mån

1. uppdragstagaren har fått i uppdrag att självständigt ansvara för plane-

ring och projektering eller arbetets utförande, och

2. det skriftligen har avtalats att de uppgifter som avses i 6 § och i de an-

slutande föreskrifterna ska åvila uppdragstagaren vid utförandet av uppdra-
get.

Om konsumenttjänstlagen (1985:716) ska tillämpas på uppdrag enligt

första stycket 1, ska det som sägs i 6 § och i föreskrifter som har meddelats
med stöd av 4 kap. 8 § gälla för uppdragstagaren vid arbetets utförande. Det
gäller dock inte om det skriftligen har avtalats att det som sägs i 6 § och i de
anslutande föreskrifterna i stället ska gälla för den som låter utföra bygg-
nads- eller anläggningsarbetet.

7 d §

Om ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksam-

heter, är den som råder över arbetsstället ansvarig för samordningen av ar-
betsmiljöfrågor. Om ett fartyg är gemensamt arbetsställe för flera verksam-
heter är redaren ansvarig för samordningen. Har ett fartyg tagits in på ett
varv i Sverige är dock den som svarar för varvsdriften ansvarig för samord-
ningen. Ansvaret för samordning av skyddsåtgärder som föranleds av att ett

background image

3

SFS 2008:934

fartyg är under lastning eller lossning i en svensk hamn åvilar den arbets-
givare som har ansvaret för detta arbete.

Ansvaret för samordningen enligt första stycket kan överlåtas till någon

som bedriver verksamhet på arbetsstället eller, i fråga om lastning eller loss-
ning av ett fartyg i svensk hamn, på hamnen eller redaren.

I fråga om annat gemensamt arbetsställe än som avses i första stycket kan

de som bedriver verksamhet där komma överens om att en av dem ska vara
ansvarig för samordningen. Det gäller inte för arbetsställen för byggnads-
eller anläggningsarbete.

7 e §

Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor enligt

7 d § ska se till att

1. arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på

det gemensamma arbetsstället,

2. arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för

ohälsa och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstäl-
let,

3. allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna

skyddsregler för arbetsstället utfärdas,

4. ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett

visst eller vissa arbeten klargörs, och

5. personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i

behövlig omfattning.

7 f §

Om ett byggnads- eller anläggningsarbete utgör gemensamt arbets-

ställe med annan verksamhet som avses i 7 d §, tillämpas 6�7 c §§ i fråga
om byggnads- eller anläggningsarbetet samt 7 d och 7 e §§ i fråga om den
övriga verksamheten.

Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor enligt 7 d §

ska i syfte att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden se till att
samråd kommer till stånd med den som har utsetts till byggarbetsmiljösam-
ordnare enligt 6 §.

7 g §

De som samtidigt, eller i tidsmässig anslutning till varandra, bedriver

verksamhet på ett gemensamt arbetsställe, ska samråda och gemensamt
verka för att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden.

Var och en av dem ska se till att den egna verksamheten och anordning-

arna på det gemensamma arbetsstället inte medför att någon som arbetar där
utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall.

De som bedriver verksamhet eller arbetar på det gemensamma arbetsstäl-

let ska följa anvisningar från en byggarbetsmiljösamordnare i fråga om
byggnads- eller anläggningsarbete och från den som är ansvarig för samord-
ningen av arbetsmiljöfrågor i övriga fall.

7 h §

Den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar

ska se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas vid projekteringen när det gäller
såväl byggskedet som det framtida brukandet samt se till att olika delar av
projekteringen samordnas.

background image

4

SFS 2008:934

4 kap.

8 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. förhandsanmälan
a) när det gäller skyldighet för den som låter utföra ett byggnads- eller an-

läggningsarbete att se till att en sådan anmälan lämnas till tillsynsmyndighe-
ten, och

b) i övrigt, samt
2. skyldighet att i övrigt göra anmälan eller lämna uppgifter till tillsyns-

myndigheten eller att förvara handlingar som har betydelse från skyddssyn-
punkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare

meddela föreskrifter om

1. att den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till

att

a) det upprättas en arbetsmiljöplan,
b) det utarbetas en till projektets art avpassad dokumentation som ska be-

aktas vid efterföljande arbeten, och

c) arbetsmiljöplanen och dokumentationen anpassas med hänsyn till hur

arbetet fortskrider och de eventuella förändringar som ägt rum,

2. att en byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 a § ska upprätta eller

låta upprätta en arbetsmiljöplan och utarbeta en sådan dokumentation som
avses i 1,

3. att en byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § ska se till att det

genomförs nödvändiga anpassningar av en arbetsmiljöplan och sådan doku-
mentation som avses i 1, och

4. skyldighet att i övrigt upprätta handlingar som har betydelse från

skyddssynpunkt.

7 kap.

6 §

6

Om det på ett gemensamt arbetsställe som avses i 3 kap. 7 d § tredje

stycket inte finns någon som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljö-
frågor, får Arbetsmiljöverket besluta att någon av dem som bedriver verk-
samhet där ska ha sådant ansvar.

När det finns särskilda skäl får Arbetsmiljöverket besluta att ansvaret för

samordningen av arbetsmiljöfrågor i fall som avses i 3 kap. 7 d § ska flyttas
över till någon av dem som bedriver verksamhet på det gemensamma arbets-
stället.

I fråga om ansvaret för arbetsmiljöfrågor vid byggnads- eller anläggnings-

arbete enligt 3 kap. 6 § får Arbetsmiljöverket om det finns särskilda skäl i
beslut flytta över detta ansvar

1. från en uppdragstagare till den som låter utföra byggnads- eller anlägg-

ningsarbetet i fall som avses i 3 kap. 7 c §, eller

2. från den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbetet till en upp-

dragstagare i den mån det finns ett sådant uppdrag som avses i 3 kap. 7 c §
första stycket 1.

5

Senaste lydelse 2000:764.

6

Senaste lydelse 2000:764.

background image

5

SFS 2008:934

7 §

7

Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt

3 kap. 2�12 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel meddela de
förelägganden eller förbud som behövs

1. för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen

ska följas, och

2. för att artikel 35 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska följas.
I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut vite.
Om någon inte följer ett föreläggande, får Arbetsmiljöverket besluta att

rättelse ska ske på dennes bekostnad.

Om ett föreläggande har meddelats beträffande någon åtgärd till vilken

det krävs bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen
(1987:10) men sådant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla såvitt
avser åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

7

Senaste lydelse 2008:261.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008