SFS 2008:935 Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

080935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (2000:625) om arbets-

marknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

7 §

2

Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses

som arbetstagare om inte programmet gäller en anställning med anställ-
ningsstöd eller lönebidrag, skyddat arbete, trygghetsanställning, reguljärt ar-
bete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdo-
mar eller en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning
(SIUS).

När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av program-

met dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av följande regler i ar-
betsmiljölagen (1977:1160):

� 2 kap. 1�9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,
� 3 kap. 1�4 och 6�13 §§ om allmänna skyldigheter,
� 4 kap. 1�4 och 8�10 §§ om bemyndiganden,
� 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,
� 7 kap. om tillsyn,
� 8 kap. om påföljder, och
� 9 kap. om överklagande.
Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har

upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:5, bet.2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.

2

Senaste lydelse 2007:809.

SFS 2008:935

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008