SFS 2008:936 Förordning om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

080936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behandling av personuppgifter vid
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behand-

ling av personuppgifter som omfattas av lagen (2006:469) om behandling av
personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

2 §

Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § lagen (2006:469) om be-

handling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Arbetsförmed-
lingen.

3 §

Arbetsförmedlingen får för de ändamål som anges i 5 § lagen

(2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbets-
löshetsförsäkringen ha direktåtkomst till följande uppgifter ur statistik- och
tillsynsdatabasen avseende de medlemmar i arbetslöshetskassorna som får
arbetslöshetsersättning:

1.

personnummer, postnummer och arbetslöshetskassans beteckning

samt, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kassan som
medlemmen tillhör,

2. år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden,
3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
4. beräknad normalarbetstid,
5. arbetsutbud i timmar per vecka,
6. antalet dagar med ersättning och karens,
7. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetal-

ningstillfället,

8. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,
9. för en person som för första gången kvalificerat sig för rätt till ersätt-

ning, uppgift om detta skett med stöd av 12 § första stycket 1 lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller med stöd av 12 § första
stycket 2 samma lag,

10. om medlemmen utför eller deklarerar deltidsarbete,
11. om 35 § första eller andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkring tillämpas,

SFS 2008:936

Utkom från trycket
den 2 december 2008

3

SFS 2008:910–966

background image

2

SFS 2008:936

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

12. om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad

ersättning samt uppgift om ersättningens storlek,

13. om en medlem, som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersätt-

ningsperioden, av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny er-
sättningsperiod,

14. om en medlem har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka bi-

sysslan omfattar samt inkomsten per vecka av bisysslan, samt

15. om en medlem bedriver studier under den period som arbetslöshetser-

sättning lämnas.

4 §

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de närmare fö-

reskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2006:469) om behand-
ling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och
denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)