SFS 2008:937 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

080937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om arbetslös-

hetsförsäkring

dels

att 19 a och 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 19 b, 19 c och

25 b §§, samt närmast före 19 c § en ny rubrik av följande lydelse.

19 a §

1

Ersättning får lämnas till en person som beviljats tjänstledighet

utan lön och som av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete
eller till annat arbete hos sin arbetsgivare, men av Försäkringskassan be-
dömts ha arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt.

Ersättning enligt första stycket får lämnas, även om arbetsgivaren har en

kvarvarande rehabiliteringsskyldighet, om arbetsgivaren vidtagit de rehabili-
teringsåtgärder som fram till tidpunkten för ansökan om ersättning varit
möjliga.

19 b §

Ersättning får lämnas till en person med deltidsanställning som be-

viljats tjänstledighet utan lön för att kunna utföra annat arbete med lika eller
högre tjänstgöringsgrad, under förutsättning att anställningarna inte går att
kombinera.

Giltig anledning att lämna arbete

19 c §

En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 43 § 1 lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är att en sökande av hälsoskäl,
styrkta genom läkarintyg som utfärdats före anställningens upphörande, inte
kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos arbetsgiva-
ren.

21 §

2

En sökandes arbetslöshetskassa ska till Arbetsförmedlingen lämna

följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,

1

Senaste lydelse 2005:1215.

2

Senaste lydelse 2008:58.

SFS 2008:937

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:937

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. antalet förbrukade ersättningsdagar samt antalet förbrukade ersätt-

ningsdagar avseende veckor då han eller hon har utfört eller deklarerat del-
tidsarbete,

3. om han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor,
4. om han eller hon har stängts av från ersättning enligt 43 § lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

5. beslut som kassan fattat med anledning av en underrättelse från Arbets-

förmedlingen enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten,

6. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring, och

7. beslut om att ersättning får utgå samtidigt med studier enligt 16 eller

17 § denna förordning.

25 b §

Kronofogdemyndigheten har rätt att få del av följande uppgifter

som en arbetslöshetskassa har om en sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in,
3. med vilket belopp arbetslöshetsersättning ska betalas ut,
4. datum för utbetalning av arbetslöshetsersättning,
5. beräknad dagpenning som lämnas samt skatteavdrag på denna, och
6. antal möjliga ersättningsdagar som återstår av ersättningsperioden.
Om det finns skäl för det, ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)