SFS 2008:938 Lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

080938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan
inom Försvarsmakten;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1999:568) om utlands-

styrkan inom Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

2 §

2

För dem som tjänstgör i utlandsstyrkan ska följande bestämmelser i

arbetsmiljölagen (1977:1160) gälla även utomlands, om inte tjänstgörings-
förhållandena hindrar detta:

� 2 kap. 1�8 §§,
� 3 kap. 1�4 §§, 7 g § första och andra styckena samt 12 §,
� 6 kap. 1�6 §§, 6 a § första stycket första och andra meningarna och

andra stycket samt 8 och 9 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:5, bet.2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.

2

Senaste lydelse 2003:170.

SFS 2008:938

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008