SFS 2008:939 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

080939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 6 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet en-

ligt 4 § ska i det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträck-
ning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art
liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock
likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1�9 §§, 3 kap. 1�4 och
6�13

§§, 4

kap. 1�4 och 8�10

§§ samt 7�9

kap. arbetsmiljölagen

(1977:1160) och av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:5, bet.2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.

SFS 2008:939

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008