SFS 2008:940 Lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

080940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1988:1465) om ers�ttning och <br/>ledighet f�r n�rst�endev�rd;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 20 � lagen (1988:1465) om ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ning och ledighet f�r n�rst�endev�rd ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">En arbetstagare har r�tt till hel ledighet fr�n sitt arbete under tid d�</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">han eller hon uppb�r hel ers�ttning enligt denna lag och till f�rkortning av<br/>arbetstiden till h�lften eller till tre fj�rdedelar under tid d� han eller hon upp-<br/>b�r halv eller fj�rdedels ers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Under den tid d� en arbetstagare skulle ha haft r�tt till ers�ttning enligt</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">denna lag, om han eller hon inte omfattats av best�mmelserna i 16 a kap. 2 �<br/>lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring, har arbetstagaren r�tt till ledighet.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2008/09:6, bet. 2008/09:AU3, rskr. 2008/09:25.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:940</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1988:1465) om ers�ttning och
ledighet f�r n�rst�endev�rd;

utf�rdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 20 � lagen (1988:1465) om ers�tt-

ning och ledighet f�r n�rst�endev�rd ska ha f�ljande lydelse.

20 �

En arbetstagare har r�tt till hel ledighet fr�n sitt arbete under tid d�

han eller hon uppb�r hel ers�ttning enligt denna lag och till f�rkortning av
arbetstiden till h�lften eller till tre fj�rdedelar under tid d� han eller hon upp-
b�r halv eller fj�rdedels ers�ttning.

Under den tid d� en arbetstagare skulle ha haft r�tt till ers�ttning enligt

denna lag, om han eller hon inte omfattats av best�mmelserna i 16 a kap. 2 �
lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring, har arbetstagaren r�tt till ledighet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:6, bet. 2008/09:AU3, rskr. 2008/09:25.

SFS 2008:940

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;