SFS 2008:940 Lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

080940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och
ledighet för närståendevård;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 20 § lagen (1988:1465) om ersätt-

ning och ledighet för närståendevård ska ha följande lydelse.

20 §

En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då

han eller hon uppbär hel ersättning enligt denna lag och till förkortning av
arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon upp-
bär halv eller fjärdedels ersättning.

Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt

denna lag, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i 16 a kap. 2 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring, har arbetstagaren rätt till ledighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:6, bet. 2008/09:AU3, rskr. 2008/09:25.

SFS 2008:940

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008