SFS 2008:941 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

080941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1994:137) om motta-

gande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

5 §

Utlänningar som deltar i verksamhet som avses i 4 § ska inte anses

som arbetstagare.

De ska dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1�9 §§,

3 kap. 1�4 och 6�13 §§, 4 kap. 1�4 och 8�10 §§, 5 kap. 1�3 §§ samt
7�9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160).

Därvid ska vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som

svarar för den verksamhet i vilken utlänningen deltar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.

SFS 2008:941

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008