SFS 2008:942 Förordning om ändring i förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning

080942.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:55) om
avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig
chefsanställning;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2003:55) om av-

gångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning ska ha föl-
jande lydelse.

Bilaga

1

Förteckning över chefsanställningar

Chefsanställning

Myndighet

Generaldirektör
Landshövding
�verbefälhavare

Försvarsmakten

Chef

Försvarshögskolan

Generaltulldirektör

Tullverket

Riksgäldsdirektör

Riksgäldskontoret

Riksarkivarie

Riksarkivet

Riksbibliotekarie

Kungl. biblioteket

Riksantikvarie

Riksantikvarieämbetet

�verintendent

Statens historiska museer

�verintendent

Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde

�verintendent

Statens maritima museer

�verintendent

Statens försvarshistoriska museer

Museichef

Naturhistoriska riksmuseet

�verintendent

Statens museer för världskultur

Direktör

Statens konstråd

Ordförande

Statens va-nämnd

Ordförande

Allmänna reklamationsnämnden

Barnombudsman

Barnombudsmannen

Diskrimineringsombudsman

Diskrimineringsombudsmannen

1

Senaste lydelse 2006:376. �ndringen innebär bl.a. att orden ⬝Handikappombuds-

man⬝ och ⬝Handikappombudsmannen⬝ tagits bort ur förteckningen.

SFS 2008:942

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:942

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Rikspolischef

Rikspolisstyrelsen

Säkerhetspolischef

Säkerhetspolisen

Länspolismästare

Polismyndigheten i Stockholms län

Förvaltningschef

Regeringskansliet

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)