SFS 2008:943 Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

080943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:260) om
antidiskrimineringsvillkor i
upphandlingskontrakt;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2006:260) om antidiskrimi-

neringsvillkor i upphandlingskontrakt ska ha följande lydelse.

2 §

1

I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontrakts-

villkor för fullgörande av kontrakt enligt 6 kap. 14 § och 15 kap. 14 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling eller 6 kap. 14 § och 15 kap. 14 § la-
gen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster.

Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden

av diskrimineringslagen (2008:567).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:1101.

SFS 2008:943

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008