SFS 2008:944 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

080944.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 8 och 9 §§, 10 kap. 1 § samt rubriken

närmast före 1 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande

lydelse.

1 kap.

8 §

2

En bestämmelse om att jämställdhet mellan kvinnor och män alltid

ska iakttas och främjas i högskolornas verksamhet finns i 1 kap. 5 § högsko-
lelagen (1992:1434).

Ytterligare bestämmelser om jämställdhet finns i diskrimineringslagen

(2008:567).

Lika rättigheter och möjligheter för studenter och sökande

3

9 §

4

Bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och

på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och sö-
kande till högskolan oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sex-
uell läggning eller ålder finns i diskrimineringslagen (2008:567).

10 kap.

1 §

5

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov

eller när en studieprestation annars ska bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ra-

men för utbildningen vid högskolan,

3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrätt-

ning inom högskolan, eller

4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana

trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimine-
ringslagen (2008:567).

1

Förordningen omtryckt 1998:1003.

2

Senaste lydelse 1998:1693.

3

Senaste lydelse 2002:81.

4

Senaste lydelse 2003:343.

5

Senaste lydelse 2003:343.

SFS 2008:944

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:944

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen

har begåtts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)