SFS 2008:945 Förordning om ändring i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

080945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:702) om
kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 3 a § förordningen (1997:702) om kvalitetsre-

dovisning inom skolväsendet m.m.

1

ska ha följande lydelse.

3 a §

2

I kvalitetsredovisningen ska uppföljning och utvärdering av lika-

behandlingsplaner enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) och
planer mot kränkande behandling enligt 14 a kap. 8 § skollagen (1985:1100)
redovisas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första

gången för kvalitetsredovisningar som avser 2009.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2005:609.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:609.

2

Senaste lydelse 2006:279.

SFS 2008:945

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008