SFS 2008:946 Förordning om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan

080946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1083) om barns
och elevers deltagande i arbetet med en
likabehandlingsplan;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2006:1083) om

barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan samt 2 §
ska ha följande lydelse.

Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med
planer mot diskriminering och kränkande behandling

2 §

En likabehandlingsplan enligt 3

kap. 16

§ diskrimineringslagen

(2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 14 a kap. 8 § skol-
lagen (1985:1100) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan
av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Ut-
formningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska an-
passas efter deras ålder och mognad.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:946

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008