SFS 2008:947 Förordning om ändring i förordningen (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket

080947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1293) med
instruktion för Högskoleverket;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 8 § och rubriken närmast före 8 § förordningen

(2007:1293) med instruktion för Högskoleverket ska ha följande lydelse.

Främjande av lika rättigheter och möjligheter

8 §

Högskoleverket ska inom sitt verksamhetsområde motverka diskrimi-

nering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Verket ska också bistå Diskrimineringsombudsmannen med uppgifter om

förhållandena i högskolans verksamhet som kan vara av betydelse för om-
budsmannens tillsyn enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:947

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008