SFS 2008:948 Förordning om ändring i förordningen (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion

080948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:613) med
instruktion för Statens skolinspektion;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 3, 11 och 13 §§ förordningen (2008:613) med

instruktion för Statens skolinspektion ska ha följande lydelse.

3 §

Om Statens skolinspektion vid sin tillsyn enligt 2 § finner anledning att

uttala kritik som rör åtgärder mot kränkande behandling, ska barn- och elev-
ombudet informeras om detta innan ärendet slutligt avgörs. Om barn- och
elevombudet meddelar att ombudet har för avsikt att fortsätta handlägg-
ningen av ärendet i syfte att tillvarata ett barns eller en elevs enskilda rätt en-
ligt 14 a kap. skollagen (1985:1100), ska en anmärkning om detta tas med i
beslutet.

11 §

Barn- och elevombudet ska

1. utföra de uppgifter som enligt 14 a kap. skollagen (1985:1100) ska om-

besörjas av Statens skolinspektion när det gäller att tillvarata barns och
elevers enskilda rätt,

2. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksam-

het som rör 14 a kap. skollagen samt genom rådgivning och upplysning för-
klara hur bestämmelserna förhåller sig till diskrimineringslagen (2008:567),
och

3. upprätthålla kontakter med Diskrimineringsombudsmannen, kommu-

ner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra organisationer vars
verksamheter rör kränkande behandling.

13 §

Barn- och elevombudet får bestämma att någon annan tjänsteman vid

ombudets kansli får utföra ombudets arbetsuppgifter när denne är förhindrad
att göra det.

Barn- och elevombudet får ge i uppdrag åt ett ombud att föra talan i en

tvist enligt 14 a kap. 14 § skollagen (1985:1100).

SFS 2008:948

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:948

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)