SFS 2008:949 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

080949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 och 5 a §§ förordningen (1993:221)

1

för Sveriges lantbruksuniversitet ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

2

En bestämmelse om att jämställdhet mellan kvinnor och män alltid

ska iakttas och främjas i verksamheten finns i 1 kap. 5 § högskolelagen
(1992:1434).

Ytterligare bestämmelser om jämställdhet finns i diskrimineringslagen

(2008:567).

5 a §

3

Bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och

på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och
sökande till högskolan oavsett kön, könsöverskridande identitet eller ut-
tryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
hinder, sexuell läggning eller ålder finns i diskrimineringslagen (2008:567).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1998:1020.

2

Senaste lydelse 1998:1585.

3

Senaste lydelse 2002:83.

SFS 2008:949

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008