SFS 2008:950 Förordning om ändring i förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag

080950.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:996) om
sysselsättningsbidrag;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (1998:996)

1

om sysselsätt-

ningsbidrag ska ha följande lydelse.

19 §

2

Sysselsättningsbidrag får endast lämnas om

1. verksamheten tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö,
2. företaget uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt 3 kap. 3�13 §§ dis-

krimineringslagen (2008:567),

3. löner och andra anställningsförmåner är minst likvärdiga med vad som

följer av tillämpligt kollektivavtal, och

4. sökanden har en auktoriserad och godkänd revisor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2005:740.

2

Senaste lydelse 2007:63.

SFS 2008:950

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008