SFS 2008:951 Förordning om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

080951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt
investeringsstöd;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2007:61) om regionalt in-

vesteringsstöd ska ha följande lydelse.

18 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas om verksamheten tillförsäkrar

de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö och om företaget uppfyller kra-
ven på aktiva åtgärder enligt 3

kap. 3�13

§§ diskrimineringslagen

(2008:567). Löner och andra anställningsförmåner ska vara minst likvärdiga
med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:951

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008