SFS 2008:952 Förordning om ändring i förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken

080952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1986:856) om de
statliga myndigheternas ansvar för genomförandet
av integrationspolitiken;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1986:856) om de statliga

myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken

1

ska ha

följande lydelse.

4 §

Myndigheterna ska delta i överläggningar enligt lagen (2008:568) om

Diskrimineringsombudsmannen när ombudsmannen finner det lämpligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1999:593.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1999:593.

SFS 2008:952

Utkom från trycket
den 2 december 2008

4

SFS 2008:910–966

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008