SFS 2008:953 Förordning om ändring i förordningen (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet

080953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:912) med
instruktion för Medlingsinstitutet;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 4 § förordningen (2007:912) med instruktion

för Medlingsinstitutet ordet ⬝Jämställdhetsombudsmannen⬝ ska bytas ut mot
⬝Diskrimineringsombudsmannen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2008:953

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008