SFS 2008:954 Förordning om ändring i delgivningsförordningen (1979:101)

080954.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i delgivningsförordningen (1979:101);

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till delgivningsförordningen

(1979:101)

1

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1985:273.

SFS 2008:954

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:954

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga

2

Förteckning över myndigheter som får anlita Posten Aktiebolag för
särskild postdelgivning (4 § delgivningsförordningen)

Arrendenämnderna
Bergsstaten
Bolagsverket
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolarna
Domstolsverket
Fastighetstaxeringsnämnderna
Finsk-svenska gränsälvskommissionen
Försäkringskassan
Hyresnämnderna
Konsumentverket/Konsumentombudsmannen
Kronofogdemyndigheten
Lantmäterimyndigheterna
Länsstyrelserna
Patent- och registreringsverket
Regeringskansliet
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Skatteverket
Statens va-nämnd

2

Senaste lydelse 2006:760. Ändringen innebär bl.a. att ordet ”Jämställdhetsombuds-

mannen” tagits bort ur företeckningen.

;