SFS 2008:955 Förordning om ändring i kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.

080955.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1973:261) om
utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende
vid domstol, m.m.;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 1 § kungörelsen (1973:261) om utbetalning

av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.

1

ordet ⬝Jämställd-

hetsnämnden⬝ ska bytas ut mot ⬝Nämnden mot diskriminering⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av 1 § 2006:755.

SFS 2008:955

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008