SFS 2008:956 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

080956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:893) om
underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 25 b § förordningen (1990:893) om underrät-

telse om dom i vissa brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

25 b §

1

Meddelas dom i mål som rör brott som avses i 16 kap. 8 och 9 §§

brottsbalken eller i mål där rätten tagit ställning till om ett motiv för brottet
har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av
personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, tros-
bekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet, ska dom-
stolen sedan domen vunnit laga kraft sända en kopia av domen till Brotts-
förebyggande rådet och Diskrimineringsombudsmannen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:498.

SFS 2008:956

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008