SFS 2008:958 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

080958.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientdatalagen (2008:355);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 2 § patientdatalagen

(2008:355) ska ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska på begäran

av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhan-
dahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i av-
skrift eller kopia, om inte annat följer av 2 kap. 8 § eller 9 § första stycket la-
gen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prövas

av den som är ansvarig för journalhandlingen. Anser den ansvarige att jour-
nalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon
genast med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för prövning.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Bet. 2008/09:SoU11, rskr. 2008/09:39.

SFS 2008:958

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008