SFS 2008:959 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

080959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1120) om
ersättning för sjukgymnastik;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 4, 5, 7 och 7 a §§ förordningen (1994:1120)

om ersättning för sjukgymnastik ska ha följande lydelse.

4 §

1

För annan sjukgymnastisk behandling än sådan som anges i 6 och

7 §§ lämnas normalarvode med högst de belopp som anges i tabellen. Nor-
malarvode lämnas under förutsättning att

1. sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast och vikarie i dennes verk-

samhet sammanlagt under ett kalenderår inte överstiger det belopp för sam-
manlagt uppburet arvode som anges i tabellen, och

2. sjukgymnastens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-

snitt per kalendermånad uppgår till minst 25 minuter per besök för arvodes-
kategori A och till minst 20 minuter per besök för arvodeskategori B.

Normalarvode

Sammanlagt uppburet

kronor

arvode kronor

Arvodeskategori A

297

780 000

Arvodeskategori B

297

1 087 000

5 §

2

Om sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast och vikarie i dennes

verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppbu-
ret arvode enligt 4 §, lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder
med högst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode lämnas
under förutsättning att summan av lämnat arvode till en sjukgymnast och vi-
karie i dennes verksamhet under kalenderåret inte överstiger det ersättnings-
tak som anges i tabellen.

1

Senaste lydelse 2007:1208.

2

Senaste lydelse 2007:1208.

SFS 2008:959

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:959

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Reducerat normal-

Ersättningstak

arvode kronor

kronor

Arvodeskategori A

149

970 000

Arvodeskategori B

149

1 368 000

7 §

3

För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i andra

stycket lämnas särskilt arvode med högst 820 kronor för arvodeskategori A
och högst 720 kronor för arvodeskategori B. Särskilt arvode lämnas under
förutsättning att den tid som går åt för denna åtgärd i direkt kontakt med
patienten i genomsnitt överstiger 50 minuter per besök under en kalender-
månad för arvodeskategori A och 40 minuter per besök under en kalender-
månad för arvodeskategori B.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till
1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem,
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen,
3. patienter med sjukdomar eller skador i cirkulationssystemet,
4. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
5. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reuma-

tisk sjukdom,

6. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet,
7. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
8. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.

7 a §

4

Om sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast eller vikarie i den-

nes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt
uppburet arvode enligt 4 §, lämnas reducerat särskilt arvode för de åtgärder
som anges i 7 § med högst 575 kronor för arvodeskategori A och högst
505 kronor för arvodeskategori B. Reducerat särskilt arvode lämnas under
förutsättning att summan av lämnat arvode till sjukgymnasten och vikarien
under kalenderåret inte överstiger det ersättningstak som anges i 5 §.

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som

har lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 2007:1208.

4

Senaste lydelse 2007:1208.