SFS 2008:960 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

080960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om

ändring i förordningen (1994:1121) om

läkarvårdsersättning;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 5�7 a och 9

�

11 §§ samt bilaga 1 till förord-

ningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning

att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i
tabellen.

Läkare

Normal-

Tids-

Sammanlagt

arvode

åtgång

uppburet

kronor

minuter

arvode kronor

Allmänmedicin

680

25

2 164 000

Anestesi och intensivvård

680

20

2 558 000

Barnmedicinska specialiteter

820

30

2 075 000

Hud- och könssjukdomar

680

20

2 482 000

Invärtesmedicinska specialiteter
m.m.

705

25

2 247 000

Reumatologi

1 030

35

2 084 000

Vissa opererande specialiteter

705

20

2 625 000

Obstetrik och gynekologi

875

25

2 541 000

Psykiatriska specialiteter

1 210

50

1 694 000

�gonsjukdomar

760

25

2 476 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m. 705

20

2 625 000

Onkologi

705

25

2 159 000

Neurologi

1 120

35

2 360 000

Allmänpraktiserande läkare
(Europaläkare) och övriga utan

specialistkompetens

400

20

1 382 000

6 §

2

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksam-

het sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode

1

Senaste lydelse 2007:1207.

2

Senaste lydelse 2007:1207.

SFS 2008:960

Utkom från trycket
den 2 december 2008

5

SFS 2008:910�966

background image

2

SFS 2008:960

enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de
belopp som anges i tabellen.
Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat
arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår
inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat

Ersättningstak

normalarvode

kronor

kronor

Allmänmedicin

340

2 677 000

Anestesi och intensivvård

340

4 000 000

Barnmedicinska specialiteter

410

2 754 000

Hud- och könssjukdomar

340

3 330 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

355

2 973 000

Reumatologi

515

3 057 000

Vissa opererande specialiteter

355

4 061 000

Obstetrik och gynekologi

440

3 406 000

Psykiatriska specialiteter

605

2 249 000

�gonsjukdomar

380

3 597 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

355

3 474 000

Onkologi

355

2 988 000

Neurologi

560

3 199 000

Allmänpraktiserande läkare
(Europaläkare) och övriga utan

specialistkompetens

200

1 882 000

7 §

3

För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som

anges i 4 § som utförs av läkaren eller under dennes överinseende lämnas
enkelt arvode med högst 230 kronor. Under de förutsättningar som anges i
6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 115 kronor.

7 a §

4

Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt

arvode med 135 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas re-
ducerat enkelt arvode med högst 70 kronor.

9 §

5

För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad

psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 800 kronor om behandlings-
tiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsätt-
ningar som anges i 6

§ lämnas reducerat normalarvode med högst

400 kronor.

10 §

6

För sådan rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om

abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas
ett arvode om 705 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett ar-
vode om 355 kronor. Arvodet om 355 kronor lämnas dock även om ersätt-

3

Senaste lydelse 2007:1207.

4

Senaste lydelse 2007:1207.

5

Senaste lydelse 2007:1207.

6

Senaste lydelse 2007:1207.

background image

3

SFS 2008:960

ningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning
av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och
uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i
annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.
Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 360 kronor ut-
över arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet
av kemiska medel med 370 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta
gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för
patienten.
Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventiv-
medel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.
Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt upp-
buret arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

11 §

7

Till en läkare som har sin verksamhet inom de geografiska områden

som anges i 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning lämnas till-
läggsarvode med 230 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera
personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För tele-
fonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan
lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7

Senaste lydelse 2007:1207.

background image

4

SFS 2008:960

Bilaga 1

8

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode
enligt 8 §

�&tgärder

Arvode kr

Reducerat

arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

101

Intravenös anestesiologisk läkemedels-
tillförsel (inkluderar övervakning efter
ingrepp)

2 180

1 740

102

Regional anestesi

1 850

1 480

103

Perioperativ anestesivård � innefattande
preoperativ bedömning, inhalationsanestesi
eller balanserad intravenös anestesi samt
tillsyn av okomplicerat uppvaknings-
förlopp

3 900

3 120

104

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad
(inkluderar övervakning efter ingrepp)

2 380

1 900

105

Ganglieblockad eller intravenös
sympaticusblockad. Anläggande av
DCS/ryggmärgsnära elstimulering.

2 510

2 010

106

Smärtanalys. Förbehållet specialister i
smärtlindring.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient.

1 360

1 090

107

Nervblockad med ledning av
nervstimulator eller ultraljud

2 040

1 630

108

Triggerpunktsblockad

1 020

820

109

Algologisk känselundersökning,
kvantitativ (QST)
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient.

1 360

1 090

Invärtesmedicinska specialiteter

202

Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient.

1 620

1 300

203

Pacemakerkontroll med programmerare.
Funktionstestning innefattande mätning
och analys av stimulationströsklar och
sensitivitetsnivåer samt statistik.
Bedömning av batteristatus.

1 620

1 300

8

Senaste lydelse 2007:1207. �ndringen innebär bl.a. att punkterna 201, 204�206,

209, 211, 216, 227, 358�359, 411 och 904 tagits bort ur förteckningen.

background image

5

SFS 2008:960

207

Demensutredning som omfattar i vart fall
kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex.
MMT/MMSE), laboratorietester för
uteslutande av sjukdom som ger
demensliknande symtom, EKG samt
remittering till CT hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 410

1 130

208

Omfattande arteriell utredning
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 620

1 300

210

Insättande av insulinpump
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient.

1 620

1 300

214

Eko-Doppler, färg-Doppler
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

2 180

1 740

215

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 750

1 400

217

Stress-eko
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

2 280

1 820

218

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 750

1 400

219

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars
blodtrycksregistrering. 1

520

1

220

220

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av KOL-
patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 520

1 220

221

Omfattande allergologisk utredning
inklusive behandling och sanerings-
åtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient.

1 520

1 220

222

Videocoloskopi

3 900

3 120

223

Videogastroskopi

2 760

2 210

224

Videosigmoideoskopi

3 040

2 430

225

Om polypektomi utförs vid coloskopi,
sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

500

400

226

Inhalationsbehandling av akut
astma/KOL

1 620

1 300

background image

6

SFS 2008:960

Reumatologi

228

Behandling med TNF-blockerare,
immunmodulerande preparat eller

cytostatikapreparat

2

060

1

650

229

Ledinjektion under sterila betingelser
med samtidig tappning av led eller
administration av kortison i tre eller flera
leder

2 060

1 650

Vissa opererande specialiteter

301

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a.
analfissur eller kontraktur

2 180

1 740

302

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

1 520

1 220

303

Excision av pilonidalsinus

2 510

2 010

304

Operation av gynecomasti

2 510

2 010

305

Operation av tumör i ben, brosk eller
underhud

2 060

1 650

306

Exstirpation av mjukdelstumörer i head-
and neckområdet

2 380

1 900

307

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

2 510

2 010

308

Operation av hydrocele

2 180

1 740

309

Sutur av collateralligament

2 180

1 740

312

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

2 760

2 210

313

Cystoskopi

1 950

1 560

314

Senskideklyvning

2 380

1 900

315

Operation av analabscess eller fistel eller
båda, samt operation av hemorrojder och
slemhinneprolaps (gäller ej gummirings-
ligatur)

2 510

2 010

318

Operation av varicer innebärande minst
fyra hudincisioner eller minst två
perforantligaturer, eller stripping av
saphena magna på underbenet

2 180

1 740

319

Vasectomi

2 280

1 820

320

Borttagande av osteosyntesmaterial

2 510

2 010

321

Exstirpation av ganglion, bursa

3 270

2 620

322

Synovectomi i smärre leder

2 610

2 090

324

Dorsal tenosynovectomi i handled samt
eventuell sentransferering

2 940

2 350

325

Excision av dupuytrens contractur,
ett finger

3 270

2 620

För varje tillkommande finger

2 380

1 900

326

Sentransferering

2 940

2 350

background image

7

SFS 2008:960

327

Omfattande plastikkirurgisk
rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex.
lambåplastik, fri transplantation av
hudtransplantat eller sammansatt
transplantat och korrektion av medfödd

defekt av mer betydande omfattning hos
barn.

3 700

2 960

328

Operation av malign hudtumör inkl.
basaliom och hudförändringar med PAD-
verifierade atypier. Vidgad excision efter
tidigare operation av tumör enligt ovan.

2 180

1 740

329

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbild-
ning är omfattande och utgör ett pato-
logiskt tillstånd

2 760

2 210

330

Falangresektion vid hammartå;
avmejsling av exostos

2 760

2 210

För varje tillkommande tå

2 080

1 660

332

Neurolys medelst kirurgisk intervention
eller exstirpation av Mortons neurom

3 270

2 620

334

Exstirpation av tumör i munhåla och

svalg

2

180

1

740

335

Excision av tre eller flera hudtumörer
med hudsutur

1 520

1 220

336

Operation av varicer med hög under-
bindning och resektion av saphena magna
och/eller ligatur och resektion av saphena
parva samt eventuella exstirpationer

4 030

3 220

337

Urodynamisk undersökning. Härmed avses
en kombinerad urinflödesmätning med
hjälp av särskild apparatur och
ultraljudsmätning av residualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

2 280

1 820

338

Videoarthroskopi/fotodokumentation

4 230

3 380

339

Cystostomi, dvs. anläggande av
suprapubisk kateter

1 410

1 130

340

TUR-B

3 040

2 430

341

Endoskopisk strikturbehandling

2 510

2 010

342

Lithotripsi, blåsevakuering

2 510

2 010

343

Sondering av uretra hos man

1 750

1 400

345

Operation av uretracaruncel eller skeneit

2 510

2 010

346

Operation av intrauretrala condylom

1 750

1 400

347

Operation av ljumskbråck

5 550

4 440

348

Operation av epigastricabråck

3 900

3 120

349

Operation av navelbråck

4 990

3 990

350

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 180

1 740

351

Radikaloperation av nageltrång med
resektion av nagelroten

1 520

1 220

För varje tillkommande tå

1 140

910

352

Provexcision från arteria temporalis

1 520

1 220

background image

8

SFS 2008:960

353

Videogastroskopi

2 760

2 210

354

Videocoloskopi

3 900

3 120

355

Videosigmoideoskopi

3 040

2 430

356

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejs-
ling); hallux rigidusoperation (debasering,
cheilectomi); korrektionsosteotomi
metatarsalben, falang

3 700

2 960

För varje tillkommande åtgärd

2 770

2 220

357

Led- och senkirurgi. Resektion av
metatarsalbenhuvud. Tenolys eller

excision av partiell ruptur.

3 370

2 700

För varje tillkommande åtgärd

2 530

2 020

360

Om åtgärd inom gruppen opererande spe-
cialiteter utförs i intravenös eller regional
anestesi som lagts av den opererande
läkaren själv lämnas ytterligare ersättning.
�&tgärden kan inte användas vid
infiltrationsanestesi eller vid

ledningsanestesi av finger och tå.

1 420

1 140

361

Om polypektomi utförs vid coloskopi,
sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

500

400

362

TRUL och prostatabiopsi

2 180

1 740

363

Blåshalsincision

3 700

2 960

364

Ablatio testis i lokal anestesi

3 700

2 960

366

Artrodes inklusive internfixation av stortå

4 130

3 300

367

Artrodes inklusive internfixation av

fingerled och småtår

3 700

2 960

För varje tillkommande tå/finger

2 770

2 220

368

CMC 1 interpositionsplastik

3 700

2 960

369

Transrektalt ultraljud

1 850

1 480

370

Testisbiopsi

2 180

1 740

371

Videocystoscopi

3 040

2 430

Obstetrik och gynekologi

401

Exeres eller vacuumaspiration av
spontanabort

2 180

1 740

402

Fraktioniserad abrasio

2 180

1 740

403

Hysteroskopi

2 180

1 740

404

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi
lämnas ytterligare ersättning om

500

400

405

Diatermiloop-/laserkonisering

2 180

1 740

406

Abortingrepp

2 610

2 090

407

Cystoskopi

1 950

1 560

408

Medicinsk abort (inkl. läkemedel)

3 700

2 960

409

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och
gynekologi utförs med PCB lämnas
ytterligare ersättning.

1 520

1 220

background image

9

SFS 2008:960

410

Kolposkopi med provexcision vid utred-
ning av precancerösa och andra epitel-
förändringar cervix; i vagina och vulva

1 520

1 220

412

Hydrosonografi av uterus

1 520

1 220

413

Operation av Bartolinicystafenestrering/
exstirpation

1 520

1 220

414

Inkontinensutredning, träning av patient
och tillhandahållande av vaginalt inlägg.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

2 180

1 740

415

Endometriebiopsi

1 700

1 360

416

Tubarundersökning med ultraljud. Inne-
fattar genomspolning med särskild
kontrast.

3 700

2 960

�gonsjukdomar

501

Pachymetri

1 260

1 010

502

Nedläggning av silikongummislang

2 280

1 820

503

Operation av pterygium

2 280

1 820

504

Excision av tumör i conj./ögonlock

1 850

1 480

505

Enklare tårvägsplastik

1 850

1 480

506

Operation av ektropion

2 280

1 820

507

Operation av entropion

2 280

1 820

508

Operation av ptos

3 900

3 120

510

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 180

1 740

511

Operation av synstörande derma-
tochalasis

2 180

1 740

512

Fotokoagulering/laserbehandling, främre
segmentet

1 750

1 400

513

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre
segmentet

2 180

1 740

514

Synfältsundersökning med datorperimetri
eller Goldman

1 260

1 010

515

�gonbottenfotografering med foto-
dokumentation

1 260

1 010

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

601

Punktion och spolning av bihåla

1 410

1 130

602

Omfattande sömnapnéundersökning
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 750

1 400

604

nCPAP-inträning, standard (med nonin-
vasivbehandling)

1 750

1 400

605

FES (funktionell endoscopisk kirurgi).
Modern sinuskirurgi som kräver speciella
kirurgiska instrument, optiker med
ljuskälla.

2 610

2 090

background image

10

SFS 2008:960

606

Exstirpation av tumör i munhåla och

svalg

2

180

1

740

607

Permanent transmyringealt dränage

2 280

1 820

608

Larynxundersökning inkluderande
stroboscopi med videodokumentation

2 180

1 740

609

Exstirpation av mjukdelstumörer i head-
and neckområdet

2 380

1 900

610

Otoneurologisk undersökning inklusive
videonystagmoskopi

2 510

2 010

611

Omfattande allergologisk utredning
inklusive behandling och sanerings-
åtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient.

1 520

1 220

612

Dynamisk spirometri med bronkodilata-
tion vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av KOL-
patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 520

1 220

613

Omfattande sväljfunktionsanalys

1 800

1 440

Onkologi m.m.

701

Intravenös cytostatikabehandling

1 850

1 480

Neurologi

801

EMG och ENeG med undersökning av
lämpligt antal muskler och nerver som
bedöms nödvändig för frågeställningen

2 610

2 090

802

Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 620

1 300

803

Apomorfinbehandling
Ersättning för åtgärden lämnas högst en

gång per år och patient.

2 240

1 790

Hud- och könssjukdomar

901

Fotokemoterapi med PUVA, behandling
med B-ljus, Buckybehandling eller PDT,
avser första besöket

1 520

1 220

902

Omfattande kirurgisk behandling av
multipla hudtumörer med kryokirurgi
eller kombinationsteknik eller excision/
sutur av tre hudtumörer

2 180

1 740

903

Operation av malign hudtumör inkl.
basaliom och hudförändringar med PAD-
verifierade atypier. Vidgad excision efter
tidigare operation av tumör enligt ovan.

2 180

1 740

background image

11

SFS 2008:960

905

Omfattande allergologisk utredning
inklusive behandling och sanerings-
åtgärder
Ersättning för åtgärden lämnas högst en

gång per år och patient.

1 520

1 220

906

Behandling med TNF-blockerare,
immunmodulerande preparat, cyto-
statikapreparat eller Roaccutan.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient.

2 060

1 650

Psykiatriska specialiteter

951

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex
patienter

600/patient 480/patient

952

För ytterligare högst två patienter

335/patient 270/patient

953

Besök överstigande 2 x 50 minuter

2 510

2 010

Barnmedicinska specialiteter

961

Gastroskopi

1 750

1 400

962

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 750

1 400

963

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient, eller dynamisk spirometri
efter ansträngningsprovokation.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 520

1 220

964

Omfattande allergologisk utredning
inklusive behandling och sanerings-
åtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient.

1 520

1 220

965

Inhalationsbehandling av akut
astma/obstruktiv bronchit

1 620

1 300

966

Initial bedömning av barn med befarad
neuropsykiatrisk störning/utvecklings-
störning. Tidsåtgång minst 90 minuter per
besök.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

2 460

1 970

Allmänmedicin

971

Demensutredning som innefattar i vart fall
kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex.
MMT/MMSE), laboratorietester för
uteslutande av sjukdom som ger

background image

12

SFS 2008:960

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

demensliknande symtom, EKG samt
remittering till CT hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 410

1 130

972

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars
blodtrycksregistrering 1

520

1

220

973

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av KOL-
patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 520

1 220

974

Omfattande allergologisk utredning
inklusive behandling och sanerings-
åtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient.

1 520

1 220

975

Excision av tre eller flera hudtumörer
med hudsutur

1 520

1 220

976

Radikaloperation av nageltrång med
resektion av nagelroten

1 520

1 220

977

Inhalationsbehandling av akut astma/
KOL

1 620

1 300