SFS 2008:961 Förordning om ändring i förordningen (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

080961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1021) med
instruktion för Barnombudsmannen;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1021) med instruktion

för Barnombudsmannen ska ha följande lydelse.

1 §

I lagen (1993:335) om Barnombudsman finns bestämmelser om Barn-

ombudsmannens uppgifter, förordnande, organisation m.m.

Vid fullgörande av sina uppgifter enligt 2 § lagen om Barnombudsman

ska Barnombudsmannen systematiskt och återkommande följa upp och ut-
värdera tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos för-
valtningsmyndigheter, kommuner och landsting. Barnombudsmannen ska
förmedla och föra en dialog om slutsatser och iakttagelser med de myndig-
heter och huvudmän som är berörda. Utifrån sådana uppföljningar och utvär-
deringar ska Barnombudsmannen också genomföra insatser som bidrar till
att utveckla och sprida kunskap om tillämpningen av barnkonventionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2008:961

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008