SFS 2008:963 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

080963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar ska ha följande lydelse.

18 §

2

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan läns-

rätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller an-

nat uppenbart förbiseende,

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten

rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte
innefattar prövning av målet i sak.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant

slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänste-
man som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid läns-
rätten eller vid en tingsrätt på samma ort som länsrätten. Närmare bestäm-
melser om detta meddelas av regeringen.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av
1. mål av enkel beskaffenhet,
2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattnings-

förfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan
granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa
upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt skatteförfattningarna,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt
15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om till-
fälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhän-
dertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
mål om vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag, mål om
vård i enskildhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten

1

Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61.

2

Senaste lydelse 2008:417.

SFS 2008:963

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:963

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig
isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § för-
sta stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål en-
ligt 18 § första stycket 3�5 och 9 såvitt avser de fall då vården inte har för-
enats med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om rätts-
psykiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen
(2005:716), mål enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål
enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt samt mål enligt lagen
(1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angå-
ende verkställighet av straff m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt

eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattning-
arna,

5. mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen

(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster,

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock

endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften
av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt,
8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)