SFS 2008:964 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:6px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:5px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i sekretesslagen (1980:100);</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 6 </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft11">kap. 2 </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft11">� sekretesslagen</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1980:100)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:17px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11">Sekretess g�ller f�r uppgift som h�nf�r sig till �rende ang�ende f�r-</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">v�rv, �verl�telse, uppl�telse eller anv�ndning av egendom, tj�nst eller annan<br/>nyttighet, om det kan antas att det allm�nna lider skada om uppgiften r�js.<br/>Vad som nu har sagts om tj�nst avser dock inte arbete som f�r myndighets<br/>behov utf�rs av dess egen eller annan myndighets personal, om det inte �r<br/>fr�ga om ett arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter<br/>eller enskilda erbjuder sig att utf�ra.</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Ang�r �rendet f�rs�ljning av l�s egendom f�r det allm�nnas r�kning, f�r</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">uppgift som r�r anbud eller som r�r motsvarande erbjudande inom en kom-<br/>mun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i<br/>n�got fall l�mnas till annan �n den som har avgett anbudet eller erbjudandet<br/>f�rr�n alla anbud eller erbjudanden offentligg�rs eller avtal har slutits eller<br/>�rendet annars har slutf�rts.</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Ang�r �rendet upphandling f�r uppgift som r�r anbud eller som r�r mot-</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">svarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller<br/>mellan statliga myndigheter inte i n�got fall l�mnas till annan �n den som<br/>har avgett anbudet eller erbjudandet f�rr�n alla anbud eller erbjudanden of-<br/>fentligg�rs eller beslut om leverant�r och anbud fattats eller �rendet dessf�r-<br/>innan har slutf�rts.</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Sekretess enligt tredje stycket g�ller inte vid ett ans�kningsf�rfarande en-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om uppgift i allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst tjugo �r.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">Betr�ffande handling som anger villkoren i slutet avtal g�ller sekretessen<br/>dock l�ngst till dess tv� �r, eller hos statliga aff�rsverk och F�rsvarets mate-<br/>rielverk samt i kommunal aff�rsverksamhet fem �r, har f�rflutit fr�n det av-<br/>talet sl�ts.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Lagen omtryckt 1992:1474.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2002:593.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:964</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:964</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:179px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Eva Lenberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i sekretesslagen (1980:100);

utf�rdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 6

kap. 2

� sekretesslagen

(1980:100)

2

ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

2 �

3

Sekretess g�ller f�r uppgift som h�nf�r sig till �rende ang�ende f�r-

v�rv, �verl�telse, uppl�telse eller anv�ndning av egendom, tj�nst eller annan
nyttighet, om det kan antas att det allm�nna lider skada om uppgiften r�js.
Vad som nu har sagts om tj�nst avser dock inte arbete som f�r myndighets
behov utf�rs av dess egen eller annan myndighets personal, om det inte �r
fr�ga om ett arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter
eller enskilda erbjuder sig att utf�ra.

Ang�r �rendet f�rs�ljning av l�s egendom f�r det allm�nnas r�kning, f�r

uppgift som r�r anbud eller som r�r motsvarande erbjudande inom en kom-
mun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i
n�got fall l�mnas till annan �n den som har avgett anbudet eller erbjudandet
f�rr�n alla anbud eller erbjudanden offentligg�rs eller avtal har slutits eller
�rendet annars har slutf�rts.

Ang�r �rendet upphandling f�r uppgift som r�r anbud eller som r�r mot-

svarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller
mellan statliga myndigheter inte i n�got fall l�mnas till annan �n den som
har avgett anbudet eller erbjudandet f�rr�n alla anbud eller erbjudanden of-
fentligg�rs eller beslut om leverant�r och anbud fattats eller �rendet dessf�r-
innan har slutf�rts.

Sekretess enligt tredje stycket g�ller inte vid ett ans�kningsf�rfarande en-

ligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

I fr�ga om uppgift i allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst tjugo �r.

Betr�ffande handling som anger villkoren i slutet avtal g�ller sekretessen
dock l�ngst till dess tv� �r, eller hos statliga aff�rsverk och F�rsvarets mate-
rielverk samt i kommunal aff�rsverksamhet fem �r, har f�rflutit fr�n det av-
talet sl�ts.

1

Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2002:593.

SFS 2008:964

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:964

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

;