SFS 2008:964 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6

kap. 2

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

3

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende angående för-

värv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan
nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.
Vad som nu har sagts om tjänst avser dock inte arbete som för myndighets
behov utförs av dess egen eller annan myndighets personal, om det inte är
fråga om ett arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter
eller enskilda erbjuder sig att utföra.

Angår ärendet försäljning av lös egendom för det allmännas räkning, får

uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kom-
mun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i
något fall lämnas till annan än den som har avgett anbudet eller erbjudandet
förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller avtal har slutits eller
ärendet annars har slutförts.

Angår ärendet upphandling får uppgift som rör anbud eller som rör mot-

svarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller
mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till annan än den som
har avgett anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden of-
fentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessför-
innan har slutförts.

Sekretess enligt tredje stycket gäller inte vid ett ansökningsförfarande en-

ligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen
dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets mate-
rielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har förflutit från det av-
talet slöts.

1

Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2002:593.

SFS 2008:964

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:964

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)