SFS 2008:965 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

080965.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 kap. 3 och 6 a §§ samt rubriken

närmast före 16 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande ly-
delse.

�verklagande och verkställighet av beslut

16 kap.

3 §

2

Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdoms-

tol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

� ansökan enligt 2 kap. 3 §,
� bistånd enligt 4 kap. 1 §,
� vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
� förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
� medgivande enligt 6 kap. 6 §,
� medgivande enligt 6 kap. 12 §,
� återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
� samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
� avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4�9 §§.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt el-

ler kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan
det har vunnit laga kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt

4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem en-
ligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

6 a §

3

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt

4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden,
ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som
inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställig-
heten av ett sådant beslut avbrutits.

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap.

1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att
betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig

1

Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61.

2

Senaste lydelse 2004:770.

3

Senaste lydelse 2006:495.

SFS 2008:965

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:965

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant
avgörande avbrutits.

Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 § tredje stycket

begärt att få senarelägga verkställandet.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)