SFS 2008:966 Lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

080966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:378) om
lägenhetsregister;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 § lagen (2006:378) om lägen-

hetsregister ska ha följande lydelse.

14 §

Fastighetsägaren ska lämna sådana uppgifter till kommunen som för-

anleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret och som avses i

1. 6 § 1 d samt 3 b�e när det gäller bostadslägenhet i ett småhus, och
2. 6 § 1 b�e samt 3 b�e när det gäller övriga bostadslägenheter.
Om lägenhetsnummer ska fastställas för bostadslägenheten, ska fastig-

hetsägaren också lämna förslag till sådant nummer i enlighet med föreskrif-
ter som avses i 12 §.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:162, bet. 2008/09:FiU8, rskr. 2008/09:14.

SFS 2008:966

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008