SFS 2008:967 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)

2

dels

att 7 kap. 7 § och 9 kap. 28 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

7 kap.

7 §

3

Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten

och domstol i ärende enligt lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pen-
sion, arbetsskadeförsäkring, handikappersättning och vårdbidrag eller stat-
ligt tandvårdsstöd eller om annan jämförbar ekonomisk förmån för enskild,
eller om läkarvårdsersättning, ersättning för sjukgymnastik eller särskild
sjukförsäkringsavgift, eller om jämställdhetsbonus för uppgift om någons
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den
som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men om
uppgiften röjs. Samma sekretess gäller hos annan myndighet på vilken det
ankommer att handlägga ärende enligt lagstiftning som nu har nämnts. I
fråga om myndighet som anges i 8 § gäller dock bestämmelserna där.

Sekretess enligt första stycket gäller också i förhållande till en vård- eller

behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd, om
det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig
vikt att uppgiften inte lämnas till honom.

Sekretess gäller hos myndighet som avses i första stycket för anmälan el-

ler annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort
anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld
eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller hos Försäkringskassan även i verksamhet som avser re-

gistrering av enskilda för uppgift om enskilds personliga förhållanden som
myndigheten erhållit från Migrationsverket, om det kan antas att den en-
skilde eller någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften
röjs.

1

Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2004:1246.

SFS 2008:967

Utkom från trycket
den 2 december 2008

2*

SFS 2008:967–1001

background image

2

SFS 2008:967

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som

föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pension, handikap-
persättning och vårdbidrag, sjuklön, statligt tandvårdsstöd eller särskild
sjukförsäkringsavgift.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år

eller, i fall som avses i tredje stycket, i högst femtio år.

9 kap.

28 §

4

Sekretess gäller i ärende om

1.

inkomstgaranti avseende den som har varit riksdagsledamot eller Sveri-

ges företrädare i Europaparlamentet

,

2. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som har varit stats-

råd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning,

3. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkesoffi-

cerare,

4. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kol-

lektivavtal om trygghetsfrågor

för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det

kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte beslut i ett sådant ärende

.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

13 kap.

3 a §

Om en myndighet har elektronisk tillgång till en annan myndighets

upptagning för automatiserad behandling och om uppgift i denna upptagning
är sekretessbelagd hos den andra myndigheten, gäller sekretessen också hos
den mottagande myndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2003:14.