SFS 2008:968 Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

080968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1994:1065) om ekono-

miska villkor för riksdagens ledamöter ska införas en ny paragraf, 13 kap.
24 a §, av följande lydelse.

13 kap.

24 a §

Skatteverket ska till Statens pensionsverk lämna uppgifter om

inkomst som är pensionsgrundande enligt 2 kap. lagen (1998:674) om in-
komstgrundad ålderspension, om uppgifterna har betydelse i ärende om in-
komstgaranti enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28.

SFS 2008:968

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008