SFS 2008:969 Lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet

080969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till
Sveriges företrädare i Europaparlamentet;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1996:304) om arvode

m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet ska införas en ny para-
graf, 9 kap. 20 a §, av följande lydelse.

9 kap.

20 a §

Skatteverket ska till Statens pensionsverk lämna uppgifter om

inkomst som är pensionsgrundande enligt 2 kap. lagen (1998:674) om in-
komstgrundad ålderspension, om uppgifterna har betydelse i ärende om in-
komstgaranti enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28.

SFS 2008:969

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008