SFS 2008:971 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

080971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels

att 11 kap. 11 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 11 kap. 11 a�11 c §§, av

följande lydelse.

11 kap.

11 §

2

Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter om förmån, ersättning

eller annat stöd åt enskild hos Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskas-
san och arbetslöshetskassorna. Om det finns skäl för det ska dessa myndig-
heter och arbetslöshetskassorna på eget initiativ lämna sådana uppgifter till
socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska

lämnas ut enligt första stycket.

11 a §

Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter om enskilda hos

Arbetsförmedlingen. Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på
eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska

lämnas ut enligt första stycket.

11 b §

Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av uppgifter om

enskilda som avser inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen
(1999:1299) eller återbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen
(1997:483). Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ
lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska

lämnas ut enligt första stycket.

11 c §

Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter som lämnats till kom-

munen i ärenden om ekonomisk hjälp enligt lagen (1992:1068) om introduk-
tionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

1

Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28.

2

Senaste lydelse 2004:851.

SFS 2008:971

Utkom från trycket
den 2 december 2008

3*

SFS 2008:967�1001

background image

2

SFS 2008:971

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)