SFS 2008:973 Lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

080973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:763) om behandling av
personuppgifter inom socialförsäkringens
administration;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2003:763) om be-

handling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

dels

att 8 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.

8 §

2

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får också

behandlas av Försäkringskassan för tillhandahållande av information som
behövs

1. som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och

andra stöd åt enskilda i den verksamhet som bedrivs av Centrala studiestöds-
nämnden och arbetslöshetskassorna,

2. för samordning av tjänstepensioner i den verksamhet som bedrivs av

Statens pensionsverk och det för kommunerna och landstingen gemen-
samma organet för administration av personalpensioner,

3. för handläggning av ärenden hos Statens pensionsverk där regler om

statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas, eller

4. som underlag för beslut om och kontroll av ekonomiskt bistånd enligt

4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) åt enskild i den verksamhet som bedrivs
av socialnämnderna.

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten får även behandla

personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § för att tillhanda-
hålla information utanför den egna myndigheten på grund av

1. sådan bestämmelse om skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myn-

digheter som avses i 14 kap. 1 § andra meningen sekretesslagen (1980:100),

2. sådant medgivande att lämna ut uppgifter som följer av särskilda be-

stämmelser i lag eller förordning,

3. sådan skyldighet att lämna ut uppgifter som följer av gemenskapsrätten

inom Europeiska unionen, eller

4. åtaganden i samarbetet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-

det eller i avtal om social trygghet eller utgivande av sjukvårdsförmåner som
Sverige ingått med andra stater.

1

Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28.

2

Senaste lydelse 2004:792.

SFS 2008:973

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:973

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

20 a §

En socialnämnd får ha direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen

i den utsträckning det behövs för ändamål som anges i 8 § första stycket 4.
En socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan Försäkringskassan har för-
säkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter
om personer som är aktuella i ärenden hos nämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter direkt-

åtkomst enligt första stycket får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)