SFS 2008:974 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

080974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i utlänningslagen (2005:716)

ska införas en ny paragraf, 17 kap. 3 §, av följande lydelse.

17 kap.

3 §

Försäkringskassan har rätt att ta del av uppgifter om enskilda hos

Migrationsverket. Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget
initiativ lämna sådana uppgifter till Försäkringskassan.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska

lämnas ut enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28.

SFS 2008:974

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008