SFS 2008:975 Förordning om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

080975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om vilka uppgifter

som Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, arbetslöshetskas-
sorna, Arbetsförmedlingen och Skatteverket ska lämna till socialnämnden
enligt 11 kap. 11�11 b §§ socialtjänstlagen (2001:453).

2 §

Socialnämnden har rätt att hos Centrala studiestödsnämnden ta del av

följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. att en ansökan om studiestöd eller lån till hemutrustning för flyktingar

och vissa andra utlänningar har lämnats in,

3. vilken form av studiestöd som har sökts, beviljats respektive betalats ut,
4. för vilken tidsperiod studiestöd har sökts, beviljats respektive betalats

ut,

5. omfattningen av studiestöd i form av studiemedel,
6. med vilket belopp studiestöd har beviljats eller betalats ut fördelat på

form av stöd,

7. med vilket belopp lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra

utlänningar har beviljats eller betalats ut,

8. datum för utbetalning av studiestöd eller lån till hemutrustning för flyk-

tingar och vissa andra utlänningar, och

9. att beviljat eller utbetalt studiestöd i form av studiemedel avser studier

på grundskolenivå.

Om det finns skäl för det ska Centrala studiestödsnämnden på eget initia-

tiv lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

3 §

Socialnämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av följande

uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har

lämnats in,

3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning

eller annat stöd utges eller har utgetts,

SFS 2008:975

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:975

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

5. vilket belopp som har betalats ut, och
6. datum för utbetalning.
Om det finns skäl för det ska Försäkringskassan på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

4 §

Socialnämnden har rätt att hos en arbetslöshetskassa ta del av följande

uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. beslut om rätt till arbetslöshetsersättning,
3. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in,
4. med vilket belopp arbetslöshetsersättning har betalats ut eller ska beta-

las ut,

5. vilka kalenderveckor och antal dagar utbetalning enligt 4 avser,
6. datum för utbetalning av arbetslöshetsersättning, och
7. beslut om avstängning, nedsättning eller frånkännande av arbetslös-

hetsersättning under ersättningsperioden.

Om det finns skäl för det ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

5 §

Socialnämnden har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande

uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag sökanden är anmäld eller registrerad som inte

längre arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, och

3. tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.
Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

6 §

Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av följande uppgifter

om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. sammanlagda intäktsposter och överskott i inkomstslaget kapital enligt

inkomstskattelagen (1999:1229), och

3. belopp och datum för återbetalning av skatt enligt skattebetalnings-

lagen (1997:483).

Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna uppgif-

ter som avses i första stycket till socialnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)