SFS 2008:976 Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

080976.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra
utlänningar;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (1990:1361) om lån till

hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska ha följande ly-
delse.

28 §

Centrala studiestödsnämnden får med hjälp av automatiserad behand-

ling föra ett personregister för administration av lån enligt denna förordning.
Personuppgifter i registret får behandlas för fullgörande av uppgiftsskyldig-
het enligt lag eller förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2008:976

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008