SFS 2008:977 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

080977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten ska införas en ny paragraf, 17 §, samt när-
mast före 17 § en ny rubrik av följande lydelse.

Uppgiftsskyldighet

17 §

1

Kronofogdemyndigheten har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del

av följande uppgifter om arbetssökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag den arbetssökande är anmäld eller registrerad

som inte längre arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, och

3. den arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registre-

ring.

Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Tidigare 17 § upphävd genom 2007:905.

SFS 2008:977

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008