SFS 2008:978 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

080978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behand-

ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

dels

att 7 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 7 a och 8 a §§,

av följande lydelse.

7 §

1

Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från beskattnings-

databasen i den utsträckning det behövs för

1. beräkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,
2. pensionsberäkning,
3. beräkning av inkomstindex och fördelning av ålderspensionsavgifter,
4. fastställande av underhållsstöd och återbetalningsskyldighet enligt la-

gen (1996:1030) om underhållsstöd,

5. beräkning och kontroll av bostadsbidrag, eller
6. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen

(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift.

De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av första

stycket är uppgifter

1. om sammanlagda intäkts- och kostnadsposter i inkomstslaget tjänst

med allmän pension och tjänstepension som delbelopp samt uppgift om
överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital,

2. om pensionsgrundande inkomst med delbelopp,
3. om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i

2 kap. 1 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-
sion, efter avdrag för allmän pensionsavgift,

4. enligt 25 § lagen om underhållsstöd,
5. om inkomst som anges i 4�4 b och 7 §§ lagen (1993:737) om bostads-

bidrag, med undantag av 4 § andra stycket 1�3,

6. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostadsyta,
7. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2000:980)

som beräknats för arbetsgivare under ett kalenderår, och

1

Senaste lydelse 2007:1425.

SFS 2008:978

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:978

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

8. om avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond

enligt 30 och 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt om återföring av
sådana avdrag.

7 a §

Till Statens pensionsverk ska vissa uppgifter lämnas ut från

beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning och kon-
troll av

1. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kol-

lektivavtal om trygghetsfrågor,

2. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkes-

officerare, eller

3. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som har varit stats-

råd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning.

De uppgifter som ska lämnas ut till Statens pensionsverk med stöd av

första stycket är uppgifter om inkomster som är pensionsgrundande enligt
2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

8 a §

Av 11 kap. 11 b § socialtjänstlagen (2001:453) och 6 § förordningen

(2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen
(2001:453) framgår att vissa uppgifter ska lämnas till socialnämnden.

Av 13 kap. 24 a § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riks-

dagens ledamöter och 9 kap. 20 a § lagen (1996:304) om arvode m.m. till
Sveriges företrädare i Europaparlamentet framgår att vissa uppgifter ska
lämnas till Statens pensionsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)