SFS 2008:979 Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

080979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:720) om
behandling av personuppgifter i verksamhet enligt
utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:720) om behandling

av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslag-
stiftningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 a §

Försäkringskassan får ha direktåtkomst till uppgifter i Migrations-

verkets verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska begränsas till uppgifter
som behövs inom Försäkringskassans verksamhet som underlag för att be-
döma eller fastställa förmån, ersättning eller annat stöd åt en enskild eller
som behövs i ett ärende om motsvarande stöd. Försäkringskassan får ha di-
rektåtkomst först sedan Migrationsverket har försäkrat sig om att handläg-
gare hos Försäkringskassan bara kan ta del av uppgifter om personer som är
aktuella i ärenden eller verksamhet som avser registrering av enskilda hos
Försäkringskassan.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om
1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,
3. dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av registreringsbevis

eller uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstill-
stånd har beviljats eller registreringsbevis eller uppehållskort har utfärdats,

4. inresedatum,
5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, registrering eller ansökan om

uppehållskort,

6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § andra stycket utlänningsförordningen

(2006:97), och

7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt 4

kap. 1 § eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2008:979

Utkom från trycket
den 2 december 2008

4*

SFS 2008:967�1001

background image

2

SFS 2008:979

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)