SFS 2008:980 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

080980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:623) om behand-

ling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

dels

att 8, 12 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 7 a�7 d, 13 a

och 13 b §§, av följande lydelse.

7 a §

För ändamål som avses i 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande
personuppgifter behandlas för sådan verksamhet som avser tillsyn:

1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer,
2. uppgift om huruvida den arbetssökande är utrikes född,
3. uppgift om arbetslöshet och tillhörighet till arbetslöshetskassa,
4. uppgift om arbets- och uppehållstillstånd,
5. uppgifter om sökt arbete, önskemål om arbetstid och arbetets varaktig-

het och belägenhet, körkort, körkortsklass och tillgång till bil, utbildning, ar-
betslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell kompetens samt andra upp-
gifter som underlättar vid arbetssökning,

6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Ar-

betsförmedlingen,

7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av

program, utbetald ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i ar-
betsmarknadspolitiska program, de tidsperioder utbetalningarna avser och
om samordning med andra förmåner,

8. uppgifter om anvisning till arbete och resultatet av gjorda anvisningar,
9. uppgifter ur de arbetssökandes handlingsplaner, samt
10. sådana uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den ar-

betsmarknadspolitiska verksamheten, med undantag för andra adressuppgif-
ter än postnummer.

7 b §

För ändamål som avses i 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande
personuppgifter behandlas för sådan verksamhet som avser utfärdande av in-
tyg:

SFS 2008:980

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:980

1. uppgift om den sökande är anmäld hos den offentliga arbetsförmed-

lingen och datum för anmälan,

2. uppgift om till vilken arbetslöshetskassa den sökande hör, och
3. uppgift om ansvarig handläggare hos Arbetsförmedlingen samt om

Arbetsförmedlingens telefonnummer.

7 c §

För ändamål som avses i 5 § 4 lagen (2002:546) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande
personuppgifter behandlas:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag personer är anmälda eller registrerade som inte

längre arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, och

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.

7 d §

För ändamål som avses i 5 § 5 lagen (2002:546) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande
personuppgifter behandlas:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag personer är anmälda eller registrerade som inte

längre arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, och

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.

8 §

Personuppgifter som får behandlas enligt 3�7 d §§ får avskiljas för be-

handling i en arbetsmarknadspolitisk databas för de ändamål som avses i
4 § 3 och 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifterna får inte behandlas för att följa eller på annat sätt kon-

trollera enskilda identifierbara personer.

12 §

1

Personuppgifter som får behandlas enligt 6 § får lämnas ut på me-

dium för automatiserad behandling till Försäkringskassan, Centrala studie-
stödsnämnden och arbetslöshetskassorna.

Personuppgifter som får behandlas enligt 6 a § får lämnas ut på medium

för automatiserad behandling till Försäkringskassan.

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 a och 7 b §§ får lämnas ut på

medium för automatiserad behandling till Inspektionen för arbetslöshetsför-
säkringen.

13 a §

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 c § får lämnas ut på me-

dium för automatiserad behandling till Kronofogdemyndigheten.

13 b §

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 d § får lämnas ut på me-

dium för automatiserad behandling till socialnämnderna.

16 §

2

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för

arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till
de personuppgifter som enligt 12 § får lämnas ut på medium för automatise-

1

Senaste lydelse 2008:797.

2

Senaste lydelse 2008:797.

background image

3

SFS 2008:980

rad behandling, med undantag för uppgifter om adress och telefonnummer
samt sådana uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den ar-
betsmarknadspolitiska verksamheten. Inspektionen för arbetslöshetsförsäk-
ringen får dock ha direktåtkomst till uppgift om postnummer.

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till de personuppgifter som

enligt 13 a § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

En socialnämnd får ha direktåtkomst till de personuppgifter som enligt

13 b § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. En social-
nämnd får ha direktåtkomst först sedan Arbetsförmedlingen har försäkrat sig
om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om per-
soner som är aktuella i ärenden hos nämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008