SFS 2008:981 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

080981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:766) om behand-

ling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

dels

att 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 b §, av följande

lydelse.

2 §

1

Utöver de fall som anges i 14 § första stycket lagen (2003:763) om

behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration får
för de ändamål som avses i det stycket och med beaktande av de begräns-
ningar som anges i samma stycke samt i 10 och 11 §§ samma lag, i social-
försäkringsdatabasen behandlas uppgifter i en handling som kommit in i ett
ärende och sådana uppgifter i en handling, som upprättats i ett ärende, som
är nödvändiga för ärendets handläggning samt uppgifter om

1. kön,

39. vilken personkrets enligt 5 § förordningen (1988:890) om bilstöd till

handikappade som den registrerade hör till,

40. att den registrerade på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt

saknar förmåga att vårda barn,

41. den registrerade i register hos sådana organ i andra stater som har att

handlägga ärenden om social trygghet i enlighet med EG-rättsliga regler,
och

42. den registrerade i verksamhetsregister som förs av Migrationsverket

enligt förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verk-
samhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

3 b §

En socialnämnd får under de förutsättningar som anges i 20 a §

första stycket lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration ha direktåtkomst till sådana personupp-
gifter i socialförsäkringsdatabasen som Försäkringskassan enligt förord-

1

Senaste lydelse 2008:199.

SFS 2008:981

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:981

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

ningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen
(2001:453) ska lämna ut till socialnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)