SFS 2008:982 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

080982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska in-

föras en ny paragraf, 7 kap. 15 a §, samt närmast före 7 kap. 15 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

7 kap.

Uppgiftsskyldighet i förhållande till Försäkringskassan

15 a §

Försäkringskassan har rätt att hos Migrationsverket ta del av föl-

jande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,
3. dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av registreringsbevis

eller uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstill-
stånd har beviljats eller registreringsbevis eller uppehållskort har utfärdats,

4. inresedatum,
5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, registrering eller ansökan om

uppehållskort,

6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § andra stycket, och
7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt

4 kap. 1 § eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser.

Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till Försäkringskassan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:982

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008