SFS 2008:983 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

080983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (2004:660) om förvalt-

ning av kvaliteten på vattenmiljön att 1 kap. 3 och 5 §§, 4 kap. 5 och 7�9 §§,
6 kap. 5 § och bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

I denna förordning avses med

akvifer

: lager av geologiska material som är tillräckligt porösa och ge-

nomsläppliga för att medge ett betydande flöde eller uttag av grundvatten,

delavrinningsområde

: avrinningsområde inom ett huvudavrinningsom-

råde från vilket all ytvattenavrinning strömmar till en viss punkt i ett vatten-
drag,

direktiv 2000/60/EG

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgär-
der på vattenpolitikens område

2

,

direktiv 2006/118/EG

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/

EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar
och försämring

3

,

grundvatten

: allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen,

grundvattenförekomst

: avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvi-

ferer,

huvudavrinningsområde

: avrinningsområde med en areal som är minst

200 kvadratkilometer uppströms mynningen i havet,

inlandsvatten

: allt vatten på markytan undantaget vatten i övergångszon

och därutöver allt grundvatten på landsidan av den baslinje som avses i la-
gen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium,

internationellt avrinningsdistrikt

: vattendistrikt som omfattar flera staters

territorium,

internationellt avrinningsområde

: huvudavrinningsområde i vilket ingår

del av annan stats territorium, om den andra staten tillämpar direktiv 2000/
60/EG,

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006

om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (EUT L 372, 27.12.2006,
s. 19, Celex 32006L0118).

2

EGT L 327, 22.12.2000, s. 1 (Celex 32000L0060).

3

EUT L 372, 27.12.2006, s. 19 (Celex 32006L0118).

SFS 2008:983

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:983

kustområde

: landområde vid kusten som inte kan hänföras till ett visst hu-

vudavrinningsområde,

kustvatten

: vatten som finns från kusten till den linje som på varje punkt

befinner sig en nautisk mil bortom den baslinje som avses i lagen (1966:374)
om Sveriges sjöterritorium undantaget vatten i övergångszon och grund-
vatten,

skyddade områden

: områden som har fastställts för skydd enligt bestäm-

melser grundade på den gemenskapslagstiftning som avses i bilaga IV i di-
rektiv 2000/60/EG,

vatten i övergångszon

: ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är av

salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett väsent-
ligt sätt påverkas av sötvattenströmmar,

ytvatten

: inlandsvatten utom grundvatten, vatten i övergångszon samt

kustvatten (när det gäller kemisk status även territorialvatten), och

ytvattenförekomst

: en avgränsad och betydande förekomst av ytvatten så-

som t.ex. en sjö, en å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon eller ett kust-
vattenområde.

5 §

Vid tillämpning av denna förordning för kvaliteten på grundvatten av-

ses med

grundvattenstatus

: det tillstånd en grundvattenförekomst har och som be-

stäms av vattnets kvantitativa status eller kemiska status, beroende på vilken
av dessa som är sämst,

kvantitativ status

: ett tillstånd relaterat till direkta och indirekta vattenut-

tags påverkan på en grundvattenförekomst, klassificerat i enlighet med bi-
laga V i direktiv 2000/60/EG och uttryckt såsom ⬝god⬝ eller ⬝otillfredsstäl-
lande⬝, och

kemisk grundvattenstatus

: den kemiska sammansättningen hos en grund-

vattenförekomst, klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG
och bilagorna I�IV i direktiv 2006/118/EG samt uttryckt såsom ⬝god⬝ eller
⬝otillfredsställande⬝.

4 kap.

5 §

Kvalitetskraven för grundvatten ska fastställas så att tillståndet i grund-

vattenförekomster inte försämras och så att alla grundvattenförekomster se-
nast den 22 december 2015 uppnår god grundvattenstatus enligt bestämmel-
serna i bilaga V i direktiv 2000/60/EG och bilagorna I�IV i direktiv 2006/
118/EG.

7 §

4

Om en vattenförekomst i ett visst avseende omfattas av olika stränga

kvalitetskrav enligt 2�6 a §§ eller andra bestämmelser, ska det strängaste
kravet gälla.

4

Senaste lydelse 2008:219.

background image

3

SFS 2008:983

8 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur kvalitetskraven för

ytvatten ska bestämmas enligt detta kapitel och bilaga V i direktiv 2000/60/
EG.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) får meddela föreskrifter om hur

kvalitetskraven för grundvatten ska bestämmas enligt detta kapitel, bilaga V
i direktiv 2000/60/EG och bilagorna I�IV i direktiv 2006/118/EG.

9 §

Vattenmyndigheten får besluta att kvalitetskraven ska uppfyllas vid en

senare tidpunkt än vad som följer av 2�6 §§, om

1. syftet är att vattenmiljön stegvis ska förbättras så att kvalitetskraven

blir uppfyllda vid den senare tidpunkten,

2. det inte är möjligt av tekniska skäl eller med rimliga kostnader att

åstadkomma de förbättringar av vattenmiljön som behövs för att uppfylla
kvalitetskraven inom den tid som anges i 2�6 §§, och

3. vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare.
Ett beslut enligt första stycket får innebära att kvalitetskraven blir upp-

fyllda senare än den 22 december 2027, endast om det på grund av naturliga
förhållanden är omöjligt att åstadkomma förbättringarna dessförinnan.

6 kap.

5 §

Ett åtgärdsprogram för vattendistrikt ska bland annat innehålla

1. åtgärder för inrättande av vattenskyddsområden eller för att på annat

sätt skydda dricksvatten,

2. åtgärder för att i den mån det är behövligt åstadkomma omprövning av

tillstånd till eller villkor för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet,

3. åtgärder för att upptäcka och beivra brott mot bestämmelser till skydd

för vatten,

4. åtgärder för att hindra eller reglera diffusa utsläpp av förorenande äm-

nen,

5. åtgärder för att förebygga eller begränsa att föroreningar indirekt till-

förs grundvatten,

6. åtgärder för att motverka alla andra betydande negativa konsekvenser

för vattenmiljön, särskilt de åtgärder som behövs för att nödvändig ekolo-
gisk status eller god ekologisk potential ska kunna nås när det gäller vatten-
förekomsters hydromorfologiska förhållanden, och

7. de föreskrifter eller förslag till föreskrifter som behövs för att övriga åt-

gärder ska kunna genomföras.

�&tgärdsprogrammet ska därutöver innehålla sådana åtgärder och hänvis-

ningar till övrig lagstiftning som avses i artikel 11.3, 11.4 och 11.6 i direktiv
2000/60/EG.

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

4

SFS 2008:983

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga 1

Information som ska finnas med i förvaltningsplaner för vattendistrikt

enligt 5 kap. 1 §

5. En redovisning av de kvalitetskrav som har fastställts enligt 4 kap. denna
förordning för ytvatten, grundvatten och skyddade områden, inbegripet de
fall då ytvattenförekomster förklarats som konstgjorda eller kraftigt modifie-
rade eller då undantagsreglerna i 9�12 §§ tillämpats, samt den information
som krävs enligt bestämmelserna i detta kapitel.

5 a. Information enligt bilaga II del C i direktiv 2006/118/EG om hur rikt-
värden för grundvatten har fastställts.

6. En sammanfattning av den ekonomiska analys av vattenanvändningen

som har utförts i enlighet med 3 kap. 1 § denna förordning.